Czy wokandy sądowe mówią za dużo?

Szczegóły

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z apelem o rozważenie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości sugerującego zmianę przepisów dotyczących jawności wokand sądowych.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem regulującym tą kwestię (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej) wokanda zawiera imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych na posiedzenie, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska stron i innych osób wezwanych. W sprawach rozpoznawanych w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na wokandzie podaje się ponadto przedmiot sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia - sygnaturę akt oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu. Jeden egzemplarz wokandy wywiesza się zawsze przed salą sądową, w której odbywa się rozprawa.

Zdaniem Fundacji treść wokandy sądowej winna zostać uregulowana w akcie prawnym powszechnie obowiązującym (ustawa, rozporządzenie), a nie w akcie prawa wewnętrznego (zarządzenie ministra), a ponadto w pewnych kategoriach spraw na wokandach nie powinny być publikowane dane osobowe uczestników postępowania. Fundacja postuluje, by w sprawach społecznie wrażliwych nie ujawniać pełnych imion i nazwisk uczestników postępowania, lecz np. tylko ich inicjały albo imiona i pierwsze litery nazwisk. Miałoby to dotyczyć niektórych spraw karnych i cywilnych, np. spraw o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece, spraw o ubezwłasnowolnienie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa), postępowań w sprawach z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W tych sprawach ochrona prywatności uczestników postępowania powinna stać bowiem ponad wynikającą z zasady jawności postępowania jawnością wokandy sądowej.

Tekst wystąpienia dostępny jest pod adresem: http://www.hfhrpol.waw.pl/legislacja/images/stories/file/skan%20giodo%20jawnosc%20wokand.pdf.

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak