Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
  • 3
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków sąd ma możliwość pozostawienia tej władzy obojgu... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie przewiduje, że brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego przyjęcia spadku będąca konsekwencją niezłożenia w przepisanym terminie... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni termin przedawnienia. Szkopuł w tym, że jednocześnie w sposób mało... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od dnia ogłoszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego bądź od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach możliwość sprzedaży... Czytaj
Nie będzie łatwo eksmitować z lokalu socjalnego Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21.06.2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, tj. w wyroku eksmisyjnym, sąd... Czytaj
Trzeba płacić za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skład siedmiu sędziów tego sądu podjął 19 marca 2013 r. uchwałę dotyczącą kwestii wynagrodzenia należnego współwłaścicielowi rzeczy w sytuacji, gdy z rzeczy tej w sposób nieuprawniony korzystają... Czytaj
Czy wokandy sądowe mówią za dużo? Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z apelem o rozważenie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości sugerującego zmianę przepisów dotyczących jawności wokand sądowych. Zgodnie z... Czytaj
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą ma taką samą moc, jak akt polski 20 listopada 2012 r. zapadła uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego (III CZP 58/12), w której wskazano, iż akt stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych... Czytaj
Dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci nie tylko poprzez testament Pojawiła się szansa na to, by testament przestał być jedyną dopuszczalną przez polskie prawo formą zadysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Posłowie zapowiadają powrót do prac nad zgłoszonym jeszcze w poprzedniej kadencji projektem zmiany... Czytaj
Do Sejmu wpłynął projekt ważnej nowelizacji prawa spadkowego Zgodnie z obowiązującym u nas prawem spadkobierca nabywa spadek już z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to nie ma jednak charakteru definitywnego. W ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do... Czytaj
   

Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum

Szczegóły

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach możliwość sprzedaży należących do nich nieruchomości po obniżonej cenie, tj. przy zastosowaniu bonifikat. Tymi, którzy z dobrodziejstwa tego mogą skorzystać, są m.in. najemcy lokali komunalnych, którzy wynajmowane od gmin mieszkania nabywają po bardzo atrakcyjnych cenach. Po to jednak, by zapobiegać wykorzystywaniu bonifikat do zarabiania na odsprzedaży tak zakupionych lokali, ustawa nakłada na nabywców mieszkań obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli zbycie nieruchomości bądź wykorzystanie jej na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty nastąpiło przed upływem 10 lat, a w przypadku lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Obowiązek zwrotu bonifikaty nie dotyczy jednak m.in. sytuacji, gdy zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W sytuacji jednak, gdy pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą chce się przeznaczyć na zakup innego mieszkania bądź domu, trzeba pamiętać, że nabycie nowej nieruchomości musi nastąpić po sprzedaży lokalu objętego bonifikatą, a nie przed. Nie można zatem m.in. pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30.03.2012 r. o sygn. III CZP 4/12, która z pewnością nie pozostanie bez wpływu na orzecznictwo sądów powszechnych. Na powyższą uchwałę powołał się ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 25/13. 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak