Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum

Szczegóły

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach możliwość sprzedaży należących do nich nieruchomości po obniżonej cenie, tj. przy zastosowaniu bonifikat. Tymi, którzy z dobrodziejstwa tego mogą skorzystać, są m.in. najemcy lokali komunalnych, którzy wynajmowane od gmin mieszkania nabywają po bardzo atrakcyjnych cenach. Po to jednak, by zapobiegać wykorzystywaniu bonifikat do zarabiania na odsprzedaży tak zakupionych lokali, ustawa nakłada na nabywców mieszkań obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli zbycie nieruchomości bądź wykorzystanie jej na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty nastąpiło przed upływem 10 lat, a w przypadku lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Obowiązek zwrotu bonifikaty nie dotyczy jednak m.in. sytuacji, gdy zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W sytuacji jednak, gdy pieniądze ze sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą chce się przeznaczyć na zakup innego mieszkania bądź domu, trzeba pamiętać, że nabycie nowej nieruchomości musi nastąpić po sprzedaży lokalu objętego bonifikatą, a nie przed. Nie można zatem m.in. pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży mieszkania kupionego z bonifikatą. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30.03.2012 r. o sygn. III CZP 4/12, która z pewnością nie pozostanie bez wpływu na orzecznictwo sądów powszechnych. Na powyższą uchwałę powołał się ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 25/13. 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak