> Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! - Radca Prawny Wrocław

Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom... Czytaj
   

Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku!

Szczegóły
Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni termin przedawnienia. Szkopuł w tym, że jednocześnie w sposób mało korzystny dla uprawnionych do zachowku reguluje kwestię początku biegu owego pięcioletniego terminu przedawnienia. Wskazuje bowiem, że roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od - uwaga - ogłoszenia testamentu. Problem polega na tym, że uprawniony do zachowku może nie mieć wiedzy o sporządzonym przez spadkodawcę testamencie, może też nie wiedzieć, że testament spadkodawcy został już ogłoszony, a zatem że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczął bieg. Zgodnie bowiem z art. 649 kodeksu postępowania cywilnego sąd albo notariusz, który otwiera i ogłasza testament nie zawiadamia o tym zainteresowanych. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r., sygn. II CSK 178/10, wskazał na potrzebę ustalania początku biegu przedawnienia roszczenia o zachowek z uwzględnieniem słusznego interesu uprawnionego do zachowku, jednak taka interpretacja art. 1007 kodeksu cywilnego wobec jego jednoznacznego brzmienia wydaje się nieuprawniona, na co zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. VI ACa 1687/13, w uzasadnieniu którego czytamy: „Wykładnia językowa normy prawnej sformułowanej w art. 1007 § 1 kc prowadzi do bezspornych rezultatów. Przepis ów uzależnia początek biegu terminu przedawnienia od czysto technicznej czynności ogłoszenia testamentu (termin liczony a tempore facti). Tym samym jakiekolwiek subiektywne okoliczności po stronie uprawnionego do zachowku, w szczególności jego wiedza o ogłoszeniu testamentu czy świadomość o przysługującym mu prawie, są indyferentne z punktu widzenia przepisu. Wobec tego nie da się zaaprobować zajętego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. stanowiska, że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna się od powzięcia przez uprawnionego wiadomości o istnieniu testamentu”. Wniosek z tego płynący jest jeden – uprawnieni do zachowku nie powinni ociągać się z załatwieniem spraw spadkowych i dołożyć wszelkich starań, by odpowiednio wcześnie uzyskać wiedzę o ewentualnym testamencie spadkodawcy i treści zawartych w nim rozrządzeń.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak