Aktualności Prawne  

  • 1
  • 2
  • 3
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków sąd ma możliwość pozostawienia tej władzy obojgu... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie przewiduje, że brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego przyjęcia spadku będąca konsekwencją niezłożenia w przepisanym terminie... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni termin przedawnienia. Szkopuł w tym, że jednocześnie w sposób mało... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od dnia ogłoszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego bądź od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w określonych przypadkach możliwość sprzedaży... Czytaj
Nie będzie łatwo eksmitować z lokalu socjalnego Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21.06.2011 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, tj. w wyroku eksmisyjnym, sąd... Czytaj
Trzeba płacić za nieuprawnione korzystanie z rzeczy wspólnej Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skład siedmiu sędziów tego sądu podjął 19 marca 2013 r. uchwałę dotyczącą kwestii wynagrodzenia należnego współwłaścicielowi rzeczy w sytuacji, gdy z rzeczy tej w sposób nieuprawniony korzystają... Czytaj
Czy wokandy sądowe mówią za dużo? Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z apelem o rozważenie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości sugerującego zmianę przepisów dotyczących jawności wokand sądowych. Zgodnie z... Czytaj
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą ma taką samą moc, jak akt polski 20 listopada 2012 r. zapadła uchwała siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego (III CZP 58/12), w której wskazano, iż akt stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych... Czytaj
Dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci nie tylko poprzez testament Pojawiła się szansa na to, by testament przestał być jedyną dopuszczalną przez polskie prawo formą zadysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Posłowie zapowiadają powrót do prac nad zgłoszonym jeszcze w poprzedniej kadencji projektem zmiany... Czytaj
Do Sejmu wpłynął projekt ważnej nowelizacji prawa spadkowego Zgodnie z obowiązującym u nas prawem spadkobierca nabywa spadek już z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to nie ma jednak charakteru definitywnego. W ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do... Czytaj
   

Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku!

Szczegóły
Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni termin przedawnienia. Szkopuł w tym, że jednocześnie w sposób mało korzystny dla uprawnionych do zachowku reguluje kwestię początku biegu owego pięcioletniego terminu przedawnienia. Wskazuje bowiem, że roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od - uwaga - ogłoszenia testamentu. Problem polega na tym, że uprawniony do zachowku może nie mieć wiedzy o sporządzonym przez spadkodawcę testamencie, może też nie wiedzieć, że testament spadkodawcy został już ogłoszony, a zatem że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczął bieg. Zgodnie bowiem z art. 649 kodeksu postępowania cywilnego sąd albo notariusz, który otwiera i ogłasza testament nie zawiadamia o tym zainteresowanych. Co prawda Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r., sygn. II CSK 178/10, wskazał na potrzebę ustalania początku biegu przedawnienia roszczenia o zachowek z uwzględnieniem słusznego interesu uprawnionego do zachowku, jednak taka interpretacja art. 1007 kodeksu cywilnego wobec jego jednoznacznego brzmienia wydaje się nieuprawniona, na co zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. VI ACa 1687/13, w uzasadnieniu którego czytamy: „Wykładnia językowa normy prawnej sformułowanej w art. 1007 § 1 kc prowadzi do bezspornych rezultatów. Przepis ów uzależnia początek biegu terminu przedawnienia od czysto technicznej czynności ogłoszenia testamentu (termin liczony a tempore facti). Tym samym jakiekolwiek subiektywne okoliczności po stronie uprawnionego do zachowku, w szczególności jego wiedza o ogłoszeniu testamentu czy świadomość o przysługującym mu prawie, są indyferentne z punktu widzenia przepisu. Wobec tego nie da się zaaprobować zajętego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r. stanowiska, że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna się od powzięcia przez uprawnionego wiadomości o istnieniu testamentu”. Wniosek z tego płynący jest jeden – uprawnieni do zachowku nie powinni ociągać się z załatwieniem spraw spadkowych i dołożyć wszelkich starań, by odpowiednio wcześnie uzyskać wiedzę o ewentualnym testamencie spadkodawcy i treści zawartych w nim rozrządzeń.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak