Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Szczegóły
W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków sąd ma możliwość pozostawienia tej władzy obojgu rodzicom nawet wtedy, gdy nie opracowali oni tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. Dotychczas plan ten (porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie) był konieczny do tego, by po rozwodzie oboje rodzice zachowali pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem. W braku planu sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, a władzę rodzicielską drugiego ograniczał do określonych uprawnień i obowiązków dotyczących osoby dziecka – obecnie rozwiązanie to sąd zastosuje tylko wtedy, gdy przemawia za tym dobro dziecka. Na zgodny wniosek rodziców sąd nie orzeka też o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Znowelizowany przepis znajdzie zastosowanie do spraw wszczętych od dnia 29.08.2015 r., natomiast praktyka pokazuje, że co do możliwości jego stosowania w sprawach, w których pozew wpłynął do sądu przed tym dniem stanowiska sędziów są podzielone.
   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak