Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Kiedy i z czym do e-sądu?

Elektroniczne postępowanie upominawcze – wiadomości ogólne

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych pozwolił polskiemu ustawodawcy na wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego regulacji dotyczącej tzw. EPU, tj. elektronicznego postępowania upominawczego. Postępowanie to służy przede wszystkim rozpoznawaniu spraw o nieskomplikowanym stanie faktycznym, w których powód dochodzi roszczenia pieniężnego (i to bez względu na jego wysokość) udowodnionego dokumentami (zwykle fakturą VAT bądź innym rachunkiem) i nie kwestionowanego przez dłużnika.

Nie ma ono co prawda charakteru obligatoryjnego – powód jest uprawniony, a nie zobligowany do skorzystania z tego trybu postępowania – jednakże okoliczność, iż jest to postępowanie stosunkowo proste, szybkie i tanie sprawia, że cieszy się ono zainteresowaniem m.in. powodów masowych.

Powód w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Niekwestionowaną zaletą elektronicznego postępowania upominawczego jest możliwość wszczęcia postępowania sądowego na odległość. Dotychczas w celu złożenia pozwu powód bądź jego pełnomocnik zmuszony był udać się bezpośrednio do biura podawczego sądu lub do urzędu pocztowego celem przesłania pozwu do sądu listem poleconym. W chwili obecnej ustawodawca daje powodowi bądź jego pełnomocnikowi możliwość posłużenia się e-pozwem, a zatem zainicjowania postępowania przed sądem zza biurka, bez konieczności wychodzenia z domu bądź kancelarii.

Wybór przez powoda elektronicznego postępowania upominawczego jako trybu dochodzenia przysługującego mu roszczenia powoduje, iż powód nie musi załączać do pozwu dowodów wskazujących na zasadność dochodzonego przezeń roszczenia; wystarczy jedynie wskazać dowody na poparcie zawartych w pozwie twierdzeń i opisać je w sposób umożliwiający pozwanemu zweryfikowanie zasadności zgłoszonego przez powoda żądania. Do e-pozwu nie dołącza się także jego odpisów oraz innych załączników, w tym pełnomocnictwa. Dzięki temu sporządzenie pozwu nie wiąże się już dla powoda bądź jego pełnomocnika z koniecznością kopiowania stosów dokumentów, co jakże często zdarza się w postępowaniu przed „zwykłym” sądem, a zatem z całą pewnością nie tylko upraszcza, ale i znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie pozwu i jego złożenie w sądzie.

Zaznaczyć warto, iż od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym pobierana jest jedynie czwarta część opłaty i opłata ta nie podlega uzupełnieniu aż do zakończenia postępowania, co czyni EPU alternatywą jeszcze bardziej atrakcyjną dla powoda.

Pozwany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze niesie ze sobą określone udogodnienia nie tylko dla powoda, ale także dla pozwanego. Nakaz zapłaty wydany przez e-sąd podlega zaskarżeniu w drodze sprzeciwu, który może ograniczyć się do zwykłej negacji zawartego w pozwie żądania powoda. Pozwany nie ma zatem obowiązku szczegółowego uzasadniania swego stanowiska i przedstawiania dowodów.

Ustawodawca nie narzuca także pozwanemu formy komunikowania się z e-sądem. Pozwany ma możliwość wyboru, czy sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie przezeń wniesiony w formie elektronicznej, czy też w formie papierowego dokumentu przesłanego pocztą.

Podkreślić trzeba, iż pozwany ma zagwarantowaną możliwość zapoznania się z elektronicznymi aktami sprawy dzięki indywidualnemu kodowi dostępu, który otrzymuje wraz z doręczanym mu pocztą wydrukiem weryfikacyjnym wydanego przez e-sąd nakazu zapłaty.

Warto też zaznaczyć, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak oferuje swym klientom możliwość prowadzenia sporu sądowego za pośrednictwem e-sądu. Skorzystanie z usług Kancelarii w tym zakresie powoduje, iż klient – chcąc wykorzystać to dogodne narzędzie, jakim jest elektroniczne postępowanie upominawcze – nie będzie zmuszony do przeprowadzania procedur związanych z rejestracją konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego opatrywanie kierowanych do e-sądu pism podpisem elektronicznym. Ponadto nie należy zapominać, iż w elektronicznym postępowaniu upominawczym pisma procesowe muszą być sporządzane zgodnie z wszystkimi wymogami formalnymi stawianymi pismom wnoszonym drogą tradycyjną i z tego względu pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się tu nieoceniona, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę okoliczność, iż w EPU mogą być rozpatrywane nie tylko sprawy drobne, ale także sprawy o roszczenia opiewające na znaczne kwoty (ustawodawca nie wprowadza tutaj żadnych ograniczeń).

Zachęcam do skorzystania z usług Kancelarii – kontakt pod numerem telefonu 606949430, za pośrednictwem maila bądź formularza kontaktowego.