Zasady współpracy

Zasady współpracy


Współpraca z Kancelarią gwarantuje klientom profesjonalną obsługę prawną opartą na należytym przygotowaniu zawodowym i bogatym doświadczeniu, co zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.
 
Zakres usług

Usługi oferowane klientom przez Kancelarię obejmują m.in.:
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów
 • przygotowywanie projektów pism procesowych
 • zastępstwo prawne w sporach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych.
Ceny usług

Dążąc do umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób pomocy tej potrzebujących, Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług w sposób elastyczny uwzględniający możliwości finansowe Klientów. Kancelaria kieruje też z powodzeniem do sądów wnioski o zwolnienie swych klientów od kosztów sądowych (np. opłat od pozwu, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego), co umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dochodzenie swych praw na drodze sądowej. 

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od: 
 • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy
 • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego
 • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia
 • wartości przedmiotu sprawy.
Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej bądź egzekucyjnej ustalana jest przez Kancelarię z uwzględnieniem stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. z dnia 03.10.2002 r.).

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii

Współpraca z Kancelarią daje klientom:
 • gwarancję, że powierzone sprawy będą w pełnym zakresie prowadzone bezpośrednio przez radcę prawnego, a nie jego personel pomocniczy, co zapewnia wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług
 • pewność, że każda sprawa poddana zostanie wnikliwej analizie i ocenie pod kątem możliwych najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań
 • nielimitowany czas poświęcony przez radcę prawnego na analizę problemu 
 • możliwość zdalnej konsultacji z radcą prawnym zawsze wtedy, gdy charakter i stopień złożoności problemu pozwala na rzetelne udzielenie pomocy prawnej na odległość
 • dogodne warunki współpracy z radcą prawnym dzięki możliwości umówienia spotkania także poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii, jak również stałemu, bieżącemu kontaktowi z Kancelarią utrzymywanemu drogą mailową i telefoniczną.


Kancelaria stawia na nowoczesne formy porozumiewania się na odległość i wymianę dokumentacji także w formie elektronicznej, co sprawia, iż świadczy ona usługi prawne na rzecz klientów z całej Polski oraz zamieszkałych za granicą reprezentując ich interesy przed polskimi sądami i instytucjami. 

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak