Usługi prawne Wrocław

Pomoc prawnika jest nieoceniona zarówno w sprawach z pozoru prostych, jak i skomplikowanych sytuacjach życiowych. Radca prawny dysponujący zarówno wiedzą prawniczą, jak i doświadczeniem, które zdobył świadcząc przez lata usługi prawne pomaga swym Klientom przebrnąć przez meandry trudnych do zrozumienia przepisów. Co więcej, warto pamiętać, że ze wsparcia prawnika dobrze jest skorzystać nie tylko rozwiązując już wynikłe problemy, ale również przy planowaniu swych działań w przyszłości w celu zminimalizowania ryzyka niekorzystnych prawnych konsekwencji podejmowanych decyzji.

 

  

Zakres usług prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak we Wrocławiu oferuje swym Klientom usługi prawne obejmujące doradztwo, wsparcie w rozmowach ugodowych mających na celu załatwienie sprawy na drodze pozasądowej, jak również reprezentację przed sądami.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię polegają m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu pisemnych opinii prawnych,
 • przygotowywaniu oraz opiniowaniu projektów umów,
 • przygotowywaniu projektów pism procesowych,
 • reprezentowaniu Klientów w rozmowach ugodowych,
 • reprezentowaniu Klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Cennik usług prawnych

Dążąc do umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób tej pomocy potrzebujących, Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak kształtuje ceny świadczonych usług prawnych w sposób elastyczny, uwzględniający m.in. możliwości finansowe Klientów. Co ważne, w uzasadnionych przypadkach kieruje także do sądów wnioski o zwolnienie swych Klientów od kosztów sądowych (np. opłat od pozwu, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego), dzięki czemu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą dochodzić swych praw na drodze sądowej.

Cena konkretniej usługi prawnej uzależniona jest od następujących czynników:

 • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy,
 • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego,
 • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia,
 • wartości przedmiotu sprawy.

Ostateczna wycena usługi prawnej dokonana zostaje po przeanalizowaniu przez radcę prawnego stanu faktycznego i otrzymanej od Klienta dokumentacji. Należne Kancelarii honorarium płatne jest z góry. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności za świadczone usługi prawne na raty.

  
  

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnych Kancelarii?

Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak w ramach świadczonych usług prawnych daje Klientom:

 • pewność, że powierzone sprawy będą prowadzone bezpośrednio przez radcę prawnego, a każdy problem poddany zostanie wnikliwej analizie i ocenie pod kątem możliwie najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań,
 • możliwość zdalnej konsultacji z radcą prawnym zawsze wtedy, gdy charakter i stopień złożoności problemu pozwala na rzetelne udzielenie pomocy prawnej na odległość (poza Wrocławiem),
 • dogodne warunki współpracy z radcą prawnym dzięki możliwości umówienia spotkania także poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii, jak również stałemu i bieżącemu kontaktowi z radcą prawnym utrzymywanemu drogą mailową i telefoniczną.

Kancelaria stawia na nowoczesne formy porozumiewania się na odległość i wymianę dokumentacji także w formie elektronicznej, co sprawia, iż świadczy ona usługi prawne nie tylko na rzecz Klientów z Wrocławia, ale służy prawnym wsparciem osobom z całej Polski oraz zamieszkałym za granicą.

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak