Rozwód Wrocław

Rozwód jest często skomplikowaną sprawą sądową, gdyż zwykle nie ogranicza się do rozwiązania małżeństwa. W trakcie postępowania rozwodowego rozstrzygane są bowiem również takie kwestie, jak władza rodzicielska nad dziećmi i kontakty z nimi, alimenty, a czasami nawet podział majątku wspólnego małżonków. O tym, jak wygląda sprawa o rozwód i w jaki sposób może pomóc w niej prawnik pokrótce piszę poniżej.

Trzeba pamiętać, że sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych, których jest w Polsce kilkadziesiąt. Siedzibą jednego z nich jest Wrocław. Prawnik pomoże w ustaleniu, do którego z tych sądów należy skierować pozew o rozwód.

W sprawie rozwodowej sąd musi w pierwszej kolejności orzec, czy żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód zasługuje na uwzględnienie. Żądanie orzeczenia rozwodu jest uzasadnione wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład zupełny oznacza, że między małżonkami nie istnieje już ani więź duchowa, ani fizyczna, ani gospodarcza. Natomiast z trwałością rozkładu mamy do czynienia wówczas, gdy można stwierdzić, że nie ma już szans na powrót małżonków do wspólnego pożycia. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy pomimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne i wtedy sąd oddala powództwo o rozwód. Dzieje się tak wtedy, gdy z powodu rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli zasadami etycznego i uczciwego postępowania.

 

  

Główne przyczyny rozwodów

Przyczyn rozpadu związku małżeńskiego jest wiele. Wśród tych, z którymi w swej praktyce zawodowej prawnik ma najczęściej do czynienia wymienić niewątpliwie trzeba:

  • niewierność i będące często jego następstwem opuszczenie współmałżonka,
  • przemoc fizyczną i psychiczną
  • uzależnienia (najczęściej alkoholizm).

Powyższy katalog nie ma oczywiście charakteru zamkniętego, a prawnik wspierający swego Klienta w sprawie rozwodowej doradzi, czy w danym przypadku zasadne jest składanie pozwu z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, czy też może lepiej dążyć do rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, co pozwoli na uniknięcie długotrwałego i nieprzyjemnego postępowania dowodowego.

Władza rodzicielska nad dziećmi

Radca prawny prowadzący sprawy rozwodowe pomaga również w rozwiązaniu prawnych kwestii dotyczących opieki nad dziećmi. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd, orzekając rozwód, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nimi. Zwykle wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi sąd powierza jednemu z rodziców, a władzę rodzicielską drugiego z rodziców ogranicza do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Te obowiązki i uprawnienia powinny być wyraźnie wskazane, co pozwoliłoby wyeliminować spory, jakie po rozwodzie powstają między rodzicami właśnie na tle uprawnień w stosunku do osoby dziecka tego z rodziców, któremu wykonywanie władzy rodzicielskiej nie zostało powierzone. Praktyka polegająca na stosowaniu przez sądy ogólnej formuły o ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka z przykładowym wyliczeniem tych spraw (np. leczenie, edukacja) nie jest prawidłowa.

  
  

Alimenty

Jedną z najbardziej konfliktogennych kwestii związanych z rozstaniem małżonków są alimenty na dzieci po rozwodzie, których wysokość także musi zostać ustalona w wyroku rozwodowym. Wysokość alimentów jest wypadkową dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica, który ma płacić alimenty. Mitem jest utrwalone w społeczeństwie przekonanie, że alimenty należą się dziecku tylko do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia. Rodzic ma bowiem obowiązek łożyć na dziecko dopóty, dopóki nie będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywiście dziecko musi podejmować starania w celu uzyskania finansowej niezależności, niemniej pamiętać warto, że alimenty płacić trzeba zarówno na przedszkolaka, jak i na przykładającego się do nauki studenta.

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak