> Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak - Wrocław

Kontakt  

291a211a1b24231e182f232eeff11727d5e4f3f128292724231cf3dde0e9edded5ebe5ebd5eee9eed5e9e8e5f11727d5e4f3f11727d5e4f3f1e428292724231cf3d522161e21242c2eeff128292724231cf3f116d51d271a1bf2d722161e212924ef2716191816f5201623181a2116271e16e2162329182f1620e32521d7d52916271c1a29f2d714281a211bd7f3f11727d5e4f3f1e416f3f116d51d271a1bf2d722161e212924ef2716191816f5201623181a2116271e16e2162329182f1620e32521d7d52916271c1a29f2d714281a211bd7f32716191816f5201623181a2116271e16e2162329182f1620e32521f1e416f3f116d51d271a1bf2d722161e212924ef2716191816f5201623181a2116271e16e2162329182f1620e32521d7d52916271c1a29f2d714281a211bd7f3f11727d5e4f3f1e416f3f116d51d271a1bf2d71e23191a2de3251d25f42425291e2423f2182422141b242d18242329161829db162225f02b1e1a2cf21b242d18242329161829db162225f0fe291a221e19f2e6e6e5d7d52916271c1a29f2d714281a211bd7f31b2427222a2116272fd520242329162029242c2ef11727d5e4f3f1e416f3f1e428292724231cf3f11727d5e4f3d52cd5281e1a192f1e171e1ad5001623181a2116271e1eeff11727d5e4f3f128292724231cf32a21e3d5002c1e282016d5eae4ecd525e3e6e6eaf1e428292724231cf3f11727d5e4f3f128292724231cf3eae9e2e7e6e5d50c272418dbd8e8e7e7f0162cf1e428292724231cf3 xhllonVTPEzFVQB2lU8qLYPsgkXvym9u caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.

   

Aktualności Prawne  

 • 1
 • 2
Ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W dniu 29.08.2015 r. weszła w życie ważna zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nową regulacją art. 58 KRO orzekając o władzy rodzicielskiej nad wspólnym... Czytaj
Długo oczekiwana nowelizacja prawa spadkowego już obowiązuje Warto odnotować długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu cywilnego, która weszła w życie w dniu 18.10.2015 r. Zmianie uległ m.in. art. 1015 § 2 kc, który obecnie... Czytaj
Odpowiedzialność za długi spadkowe nie zawsze uzasadniona moralnie Wrocławski Sąd Apelacyjny w dniu 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 516/13 wydał ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w pewnych okolicznościach konstrukcja prostego... Czytaj
Uwaga na przepis o przedawnieniu roszczenia o zapłatę zachowku! Zagadnienie przedawnienia roszczenia o zachowek uregulowane zostało w art. 1007 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza dla roszczeń o zachowek dość długi, bo pięcioletni... Czytaj
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku ratuje zachowek przed przedawnieniem Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniony do zachowku może dochodzić należnego mu roszczenia tylko przez ściśle określony czas, a mianowicie przez 5 lat licząc od... Czytaj
Najpierw sprzedaż mieszkania nabytego od gminy, potem kupno nowego lokum Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm. ) daje podmiotom publicznym, tj. Skarbowi Państwa i jednostkom... Czytaj
   

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak to kancelaria prawna działająca od kilku lat na wrocławskim rynku usług prawnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem zarezerwowanego w chwili obecnej dla kancelarii adwokackich występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Podkreślić jednak należy, że od 01.07.2015 r. również radcowie prawni będą uprawnieni do występowania w charakterze obrońców w sprawach karnych i karnych skarbowych, zakres uprawnień radców prawnych i adwokatów w zakresie świadczonej przez nich pomocy prawnej będzie zatem identyczny.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak obejmuje przede wszystkim reprezentację klientów przez radcę prawnego przed sądami wszystkich instancji oraz organami egzekucyjnymi w zleconych kancelarii sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, które stanowią wiodący profil działalności tej kancelarii prawnej i innych sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, a ponadto udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, sporządzanie projektów pism procesowych dla osób decydujących się na samodzielne występowanie przed sądami.

Prowadząca kancelarię radca prawny Ewa Jagodzińska-Antczak to prawnik posiadający bogate, zdobywane na salach sądowych, doświadczenie m.in. w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zapłatę zachowku.

Preferowany przez kancelarię zakres praktyki zawodowej obejmuje prowadzenie spraw sądowych następujących kategorii:

rozwód i separacja

Kancelaria reprezentuje swych klientów m.in. w sprawach o:
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • separację
 • zniesienie separacji
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów dotyczących tematyki rozwodu:
Rozwód z orzeczeniem o winie, czyli kogo sądy najczęściej uznają za winnego rozpadu małżeństwa
Rozwód w teorii i praktyce
podział majątku wspólnego małżonków

Kancelaria wspiera swych klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków, ale nie tylko.
W postępowaniu o podział majątku wspólnego istnieje możliwość ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, jak również rozliczenia wydatków i nakładów, jakie poczynione zostały z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków lub z majątków osobistych na majątek wspólny. Często pozwala to na dokonanie podziału majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa w sposób bardziej sprawiedliwy niż w danym przypadku byłby podział pół na pół.

Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką podziału majątku wspólnego małżonków:
Co wypada wiedzieć o rozliczeniach między małżonkami przy podziale majątku wspólnego
Czy zawsze pół na pół, czyli jak podzielić małżeński dorobek
alimenty

Kancelaria prowadzi w imieniu swych klientów sprawy o:
 • alimenty na rzecz małoletniego
 • alimenty na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • uchylenie alimentów
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką alimentów:
Krótko i na temat o alimentach na dziecko
władza rodzicielska

Kancelaria świadczy pomoc dla swych klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskie, w tym o:
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką władzy rodzicielskiej:
Co każdy rodzic powinien wiedzieć o kontaktach z dzieckiem
stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria prowadzi dla swych klientów sprawy o:
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.
Zdarza się czasami, że z różnych przyczyn spadkobierca, który nie jest zainteresowany przyjęciem spadku, nie złoży w terminie oświadczenia o jego odrzuceniu. Na skutek tego, wbrew swoim wyobrażeniom i zamiarom, dochodzi do dziedziczenia. W pewnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wybrnięcia z tej trudnej sytuacji. Kancelaria prowadzi zatem dla swych klientów m.in. sprawy:
 • o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.
Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką dziedziczenia:
Testament patykiem na piasku
Spadkowe pułapki
Stwierdzenie praw do spadku - kiedy do notariusza, a kiedy do sądu
Wiertarkę zapisuję synowi, a rower córce, czyli, co musisz wiedzieć o zapisie windykacyjnym
dział spadku

Kancelaria reprezentuje swych klientów w sprawach o dział spadku. Spadkobiercy często nie potrafią bowiem osiągnąć porozumienia co do sposobu podziału pozostawionych przez spadkodawcę dóbr, co skutkuje koniecznością dokonania tego podziału na drodze sądowej. Kancelaria pomaga zatem swym klientom przebrnąć przez postępowania działowe, często żmudne i długotrwałe, bo odbywające się w warunkach silnego skonfliktowania zainteresowanych.
zachowek

Kancelaria reprezentuje swych klientów m.in. w sprawach o:
 • zapłatę zachowku przez spadkobiercę testamentowego,
 • uzupełnienie zachowku przez obdarowanego.
Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką zachowku:
Słów kilka o zachowku
odpowiedzialność za długi spadkowe

Kancelaria reprezentuje swych klientów w sprawach o zapłatę długów spadkowych. Pozostawiony przez zmarłego spadek to bowiem nie tylko określone dobra, ale również nieuregulowane przez niego za życia zobowiązania, np. niespłacone pożyczki, zaległy czynsz, nieuregulowane rachunki za telefon. Poza tym na spadkobierach ciąży szereg innych obowiązków, np. obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek. Wszystkie te zobowiązania określane są mianem długów spadkowych.

Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów związanych z tematyką odpowiedzialności za długi spadkowe:
Odpowiedzialność za długi spadkowe, czyli jak sobie pościelisz tak się wyśpisz
Słów kilka o zachowku
prawo cywilne

Kancelaria oferuje swym klientom poradnictwo, sporządzenie opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych w każdej sprawie z zakresu prawa cywilnego. Zakresem świadczonych przez Kancelarię usług objęte jest także wsparcie przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, np. umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, pożyczki, poręczenia.

Zapraszam do lektury przygotowanych przez Kancelarię artykułów dotyczących zagadnień z zakresu prawa cywilnego:
Komentarz na Allegro a sprawa w sądzie
Reklamacja wadliwego oprogramowania
Rozłożenie na raty - z deszczu pod rynnę
Kiedy i z czym do e-sądu?
elektroniczne postępowanie upominawcze

Kancelaria reprezentuje swych klientów w sprawach rozpatrywanych przez sądy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Najczęściej są to sprawy o zapłatę nieuregulowanych należności wobec banków, rachunków za telefon, prąd, czy gaz. Kancelaria składa w imieniu swych klientów:
 • pozwy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co pozwala klientom na skorzystanie z wielu udogodnień, jakie niesie ze sobą postępowania elektroniczne
 • sprzeciwy od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
i prowadzi sprawę na dalszym jej etapie toczącym się już przed tradycyjnym sądem.

Zapraszam do lektury przygotowanego przez Kancelarię artykułu dotyczącego tematyki elektronicznego postępowania upominawczego:
Kiedy i z czym do e-sądu?

Kancelaria reprezentuje swoich klientów przed sądami mającymi siedziby we Wrocławiu oraz w okolicznych miastach, np. w Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Oławie, Trzebnicy, Strzelinie, Miliczu, Kłodzku, Świdnicy, Opolu i Nysie, a dzięki współpracy z zaufanymi kancelariami radców prawnych i kancelariami adwokackimi z odległych miast w wachlarzu prowadzonych przez kancelarię spraw znajdują się także takie, które toczą się w sądach zlokalizowanych nawet kilkaset kilometrów od Wrocławia.

Bezpośredni kontakt telefoniczny z radcą prawnym możliwy jest pod numerem telefonu: 606 949 430. Mailowo skontaktujecie się Państwo z kancelarią pisząc na adres: radca@kancelaria-antczak.pl. Siedziba kancelarii mieści się w biurowcu przy ul. Kwiskiej 5/7 (boczna ul. Legnickiej na wysokości zajezdni tramwajowej) we Wrocławiu.

   
© Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak