Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

x

Rozwody – Wrocław

Zapraszam do skorzystania z pomocy prawnej mojej Kancelarii we Wrocławiu, jeśli potrzebny Ci doświadczony radca prawny specjalizujący się w sprawach o rozwód. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Trzeba w tym celu złożyć we właściwym sądzie pozew o rozwód. Zupełny rozkład pożycia oznacza ustanie między małżonkami więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej, natomiast rozkład jest trwały, jeśli rozsądnie oceniając można przyjąć, że małżonkowie nie powrócą do wspólnego pożycia. Trzeba jednak pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia są sytuacje, gdy rozwód nie jest dopuszczalny. Jest tak co do zasady m.in. wtedy, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że oboje małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Kiedy składamy pozew o rozwód, dobrze skorzystać ze wsparcia dobrego radcy prawnego lub adwokata.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia niemający jeszcze cech trwałości, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, np. małżonkowie nie dziedziczą już z ustawy po sobie, jednakże małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. W przeciwieństwie do rozwodu separacja może być zniesiona przez sąd. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

Kiedy jeszcze można unieważnić małżeństwo?

Małżeństwo może być też unieważnione m.in. z powodu braku przepisanego wieku małżonków, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, bigamii, czy pokrewieństwa między małżonkami.

Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy został sporządzony akt małżeństwa, choć przesłanki zawarcia małżeństwa nie zostały spełnione. Na taką okoliczność prawo przewiduje powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Jeśli chodzi o przesłanki zawarcia małżeństwa to małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński albo gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Małżonkowie mogą zawrzeć u notariusza umowę wprowadzającą w ich małżeństwie inny ustrój majątkowy. Ponadto z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Takim ważnym powodem jest m.in. separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca małżonkom współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Zapraszam do lektury artykułów radcy prawnego: Rozwód w teorii i praktyce, Rozwód z orzeczeniem o winie oraz Jak załatwić w sądzie sprawę rozwodową.

Profesjonalne doradztwo prawne – rozwód Wrocław

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, na terenie Wrocławia i okolic.

Osoby szukające radcy prawnego lub adwokata z Wrocławia prowadzących sprawy rozwodowe, powinny otrzymać rzetelną pomoc. Moja Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód, na terenie Wrocławia i okolic. Pozytywne opinie moich klientów to najlepszy dowód na wysoką jakość usług.

Do obszaru mojej działalności należą również:

Zapraszam do kontaktu z prawnikiem.