Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Testament patykiem na piasku

U notariusza czy w domu?

Chcąc sporządzić testament możemy udać się do notariusza. Jednak wizyta u rejenta nie jest bezwzględnie konieczna. Testament możemy bowiem sporządzić także samodzielnie w zaciszu domowym. Aby tak spisany testament był ważny musi oczywiście czynić zadość stawianym mu przez prawo wymaganiom. Nie są one jednak zbyt wygórowane i sporządzenie w pełni skutecznego testamentu nie powinno przysporzyć większych trudności.

Art. 949 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, iż spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Przepis ten wprowadza zatem trzy przesłanki ważności testamentu własnoręcznego, a mianowicie:
1) musi on być w całości sporządzony pismem ręcznym,
2) musi być podpisany przez osobę, która go sporządziła,
3) musi zostać opatrzony datą.

Komputer odstaw na bok …

Co oznacza, iż testament musi być w całości sporządzony pismem ręcznym? Znaczy to tyle, że chcąc spisać swą ostatnią wolę musimy odstawić na bok wynalazki techniki takie jak komputer, e-długopis, czy nawet maszyna do pisania. Ważny jest bowiem tylko testament sporządzony ręką samego testatora. Testament nie może być więc także spisany przez osobę postronną, nawet pod dyktando spadkodawcy, i jedynie podpisany przez testatora. Ważny będzie natomiast testament sporządzony przez osobę niepełnosprawną, która przy jego formułowaniu posłużyła się protezą kończyny, jak również testament spisany stopą lub ustami.

… koniecznie złóż swój podpis

Drugim wymogiem, jaki musi być spełniony, aby testament był ważny, jest jego podpisanie przez testatora. Podpis ten musi być odręczny. Nie należy zatem posługiwać się faksymile. Poza tym podpis powinien zawierać imię i nazwisko testatora. Jednakże nie będzie skutkował nieważnością testamentu podpis, który wskazuje na pokrewieństwo między spadkobiercą i spadkodawcą, np. „dziadek”, pod warunkiem oczywiście, że w danych okolicznościach nie wywołuje to wątpliwości co do adresata rozrządzeń testamentowych. Ważne jest również to, gdzie umieszczony zostanie podpis spadkodawcy. Bezwzględnie musi się on znajdować pod oświadczeniem zawierającym rozrządzenie testamentowe. Jeśli podpisu w tym miejscu brak to nie uratuje sytuacji nawet podpis znajdujący się na początku, w tekście bądź na marginesie pisma zawierającego testament.

… i pamiętaj o dacie!

Trzeci warunek, od spełnienia którego uzależniona jest ważność testamentu własnoręcznego, to opatrzenie go datą. Modelowym i najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest tradycyjny zapis daty polegający na wskazaniu dnia, miesiąca i roku dokonania czynności. Jednakże dopuszczalne jest także wskazanie daty w sposób opisowy, byle był na tyle precyzyjny, że nie wywoła wątpliwości co do momentu spisania testamentu. Jako przykład wskazać można chociażby określenie: „w dniu moich sześćdziesiątych urodzin”. Nie ma natomiast znaczenia miejsce, w którym znajdzie się data.

Jako ciekawostkę wskazać można, że kartka papieru nie jest jedynym materiałem, na którym można w sposób ważny sporządzić testament. Równie dobrze spisać go można na glinianej tabliczce, a nawet … patykiem na piasku. Zupełnie inną kwestią jest oczywiście możliwość późniejszego wykazania, że takowy testament został w rzeczywistości sporządzony.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak daje swym klientom możliwość skorzystania z doradztwa prawnego oraz poprowadzenia w imieniu klienta spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu. Zachęcam zatem do skorzystania z usług Kancelarii: kontakt pod numerem telefonu 606949430, za pośrednictwem maila bądź formularza kontaktowego.

 

Powyższy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikom omawianego zagadnienia. Nie należy traktować go jako porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. 

Sprawdź również: