Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Jak załatwić w sądzie sprawę rozwodową

Uzyskanie w Polsce rozwodu jest możliwe jedynie na drodze sądowej. W tym celu jeden z małżonków musi złożyć w sądzie pismo wszczynające postępowanie rozwodowe, tj. pozew. Może to zrobić samodzielnie bądź za pośrednictwem pełnomocnika.

Konieczne formalności

W pozwie powód musi m.in. wskazać imiona, nazwiska i aktualne adresy rozwodzących się małżonków oraz swój numer PESEL. Musi też sformułować swoje żądania, uzasadnić je, a ponadto załączyć do pozwu potrzebne dokumenty. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową.

Żądanie pozwu

W sprawie o rozwód sąd rozstrzyga nie tylko o samym rozwiązaniu małżeństwa, ale także o wielu innych kwestiach. Można o tym przeczytać w moim artykule: Rozwód w teorii i praktyce. Formułując pozew trzeba zatem wskazać nie tylko, że wnosi się o rozwód, ale także przedstawić swoje żądania w zakresie winy w rozkładzie pożycia, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z dziećmi po rozwodzie, alimentów na dzieci i ewentualnie na siebie, czy sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Należy to zrobić w sposób konkretny i precyzyjny, aby sąd nie miał wątpliwości, czego powód domaga się w pozwie.

Potrzebne dokumenty

Do pozwu rozwodowego powód musi załączyć odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Wszelkie akty stanu cywilnego przedkłada się w odpisach uzyskanych z urzędu stanu cywilnego. Kserokopie nie wystarczą. Mogą to być odpisy skrócone, nie muszą być pełne.

Dowody

W sprawie rozwodowej jednym z najważniejszych dowodów jest przesłuchanie stron. Przede wszystkim ono jest dla sądu źródłem informacji, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia dający podstawy do orzeczenia rozwodu. Składając pozew rozwodowy powód musi zatem liczyć się z koniecznością złożenia przed sądem zeznania dotyczącego m.in. przebiegu pożycia stron i przyczyn rozpadu małżeństwa. Pisałam o nich w artykule: Rozwód z orzeczeniem o winie. W zakresie winy w rozkładzie pożycia, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, czy wysokości alimentów samo zeznanie najczęściej nie będzie wystarczające. Potrzebne będą inne dowody. Mogą to być np. zeznania świadków, nagrania, maile, smsy, faktury VAT, sporządzone na zlecenie sądu opinie biegłych. Powód powinien wskazać je w pozwie. 

Opłata od pozwu

Od pozwu o rozwód powód ma obowiązek uiścić opłatę sądową, której wysokość to obecnie 600 zł. Może to zrobić gotówką w kasie sądu albo przelewem na rachunek bankowy sądu.

Wyrok

Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, jeśli są spełnione ku temu przesłanki, sąd orzeka w wyroku o rozwodzie. W dokumencie tym znajdują się także rozstrzygnięcia sądu w pozostałych kwestiach, o których była mowa wyżej. W wyroku rozwodowym sąd postanawia m.in., przy którym z rodziców dzieci pozostaną po rozwodzie, kiedy i gdzie drugi rodzic będzie miał prawo spotykać się z dziećmi i w jakiej wysokości będzie zobowiązany płacić na nie alimenty. Gdy wyrok rozwodowy staje się prawomocny, małżeństwo przestaje istnieć, a także „wchodzą w życie” pozostałe zawarte w wyroku rozstrzygnięcia.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Jagodzińskiej-Antczak daje swym klientom możliwość skorzystania z doradztwa prawnego oraz poprowadzenia w imieniu klienta sprawy rozwodowej. Zachęcam do skorzystania z usług Kancelarii: kontakt pod numerem telefonu 606949430, za pośrednictwem maila bądź formularza kontaktowego.

 

Powyższy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikom omawianego zagadnienia. Nie należy traktować go jako porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. 

Sprawdź również: