Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jagodzińska-Antczak we Wrocławiu

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w pytaniach i odpowiedziach

Tak jak lekarz związany jest tajemnicą lekarską, tak radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko to, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ma stanowić podstawę zaufania klienta do radcy prawnego, bowiem świadcząc pomoc prawną radca prawny uzyskuje informacje, których klient często nie ujawniłby nikomu innemu.

Z jakich przepisów wynika obowiązek zachowania tajemnicy radcowskiej?

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nakłada na radców prawnych ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Problematyce tej poświęcona jest także część artykułów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zawarta w nich regulacja stanowi w przeważającej mierze powtórzenie zapisów ustawy o radcach prawnych w tym zakresie, część zaś stanowi ich dopełnienie.

Na czym polega obowiązek zachowania tajemnicy radcowskiej?

Obowiązek zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej polega na tym, iż nie może on ujawnić osobom trzecim informacji tą tajemnicą objętych. Ponadto radca prawny nie może z objętych tajemnicą informacji skorzystać ani w interesie własnym ani w interesie osób trzecich.

Jakich informacji dotyczy tajemnica radcowska?

Tajemnica zawodowa obejmuje wszystko, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, z wyjątkiem informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu w zakresie określonym tymi przepisami.

Jak długo obowiązuje tajemnica radcowska?

Do zachowania w tajemnicy powierzonych mu informacji radca prawny obowiązany jest nie tylko w czasie trwania stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona jest pomoc prawna (np. okres, w którym obowiązuje zawarta z radcą prawnym umowa dotycząca prowadzenia sprawy sądowej, czy umowa o obsługę prawną firmy), ale także po ustaniu tego stosunku prawnego. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest bowiem nieograniczony w czasie.

Czy radca prawny może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej?

Ustawa o radcach prawnych stanowi, iż radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. W związku z tym zgodnie z regulacją zawartą w kodeksie postępowania cywilnego radca prawny będący w sprawie świadkiem może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Podobnie kodeks postępowania karnego przyznaje osobom obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej (a zatem także radcom prawnym) prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek.

Kodeks postępowania karnego przewiduje jednak możliwość przesłuchania osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy ( w tym tajemnicy radcowskiej) co do faktów objętych tą tajemnicą, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. O zwolnieniu takiej osoby (w tym radcy prawnego) z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej decyduje wówczas sąd. Zakres zwolnienia powinien być oczywiście ściśle określony poprzez wskazanie konkretnej sprawy bądź czynu oraz okoliczności, o których zwolniony może zeznawać.

Klient nie może zwolnić radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy radcowskiej.

Powyższy artykuł ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikom omawianego zagadnienia. Nie należy traktować go jako porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. 

Sprawdź również: